اعلام فهرست منابع مرجع آزمونهای پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-97

اعلام فهرست منابع مرجع  آزمونهای  پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-97

با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره  137/518/د مورخ 24/2/97  و نامه شماره 141/518/د مورخ 24/2/97 دبیر محترم شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت متبوع منضم به منابع مرجع آزمون های جامع پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 98-97  و اصلاح متن مندرج در صفحه 8 لیست پیوست ارسال می گردد. ( لیست پیوست )

 


گروه خبر:               تعداد