انتصاب آقای دکتر مهران شکری به عنوان مدیرگروه عفونی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر مهران شکری به عنوان مدیرگروه عفونی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید فرزاد جلالی ، جناب آقای دکتر مهران شکری، عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیرگروه آموزشی عفونی دانشگاه منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد