تعداد 10 پایان نامه در بخش تحصیلات تکمیلی دفاع شد

تعداد 10 پایان نامه در بخش تحصیلات تکمیلی دفاع شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 10 پایان نامه در بخش تحصیلات تکمیلی دفاع شد.

خانم صالحی کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی در این مورد افزودند: از این تعداد پایان نامه، 5 پایان نامه در گروه کارشناسی ارشد شامل رشته پرستاری 4 و رشته ایمنی شناسی 1 مورد و همچنین 5 پایان نامه در گروه دکتری تخصصی شامل رشته داخلی 3 و پاتولوژی 1 و رادیولوژی 1 مورد می باشد، ایشان افزودند در سال 1396 نیز تعداد دفاع از پایان نامه ها در این بخش به 77 مورد رسید.

 


گروه خبر:               تعداد