کارگاه آموزشی و توجیهی سیستم ورود و خروج (کسری) برگزار شد

کارگاه آموزشی و توجیهی سیستم ورود و خروج (کسری) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جهت آشنایی مدیران گروه های آموزشی علوم بالینی دانشگاه جلسه ایی در کلاس IT دانشکده پزشکی برگزار شد.

 

این جلسه با حضور ریاست دانشکده پزشکی و خیر مقدم ایشان به منظور آشنایی بیشتر مدیران گروه مربوطه با سیستم ورود و خروج کسری تشکیل و مدرس این کارگاه آقای مهندس اباذر عموزاده کارشناس اداره IT  دانشگاه بودند.

 

 


گروه خبر:               تعداد