نشست مدیران گروه های آموزشی با ریاست دانشکده پزشکی

نشست مدیران گروه های آموزشی با ریاست دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی جلسه ی مدیران به همراه معاونین آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی با ریاست و معاونین دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که در روز یکشنبه 10 اسفند ماه تشکیل شد آقای دکتر جان محمدی رئیس دانشکده ضمن خوش آمدگویی هدف از این نشست را عنوان نموده و در ادامه به بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان در جلسه پرداختند.

 


گروه خبر:               تعداد