ارتقاء به رتبه دانشیاری آقای دکتر سیدمظفر ربیعی

ارتقاء به رتبه دانشیاری آقای دکتر سیدمظفر ربیعی

طی حکمی از سوی آقای دکتر مقدم نیا دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بابل ، آقای دکتر سیدمظفر ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد