ارائه کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی

ارائه کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی بدنبال برگزاری کنفرانس های آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی، راس ساعت 12 روز یک شنبه 29/06/1394 آقای دکتر دردی قوجق سخنرانی خود را با موضوع بکارگیری روش های hi-Teeh (انکپسوله کردن سلول ها به منظور حفاظت از سلول ها در مراحل مختلف انتقال- اثرات هم کشتی سلول ها برای افزایش طول عمر و بهبود عملکرد سلول ها) ارائه خواهند کرد. به گفته خانم عباسی کارشناس گروه فوق ، این سخنرانی در اتاق کنفرانس بخش بیوشیمی - بیوفیزیک دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی