ارائه کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی

ارائه کنفرانس آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی بدنبال برگزاری کنفرانس های آموزشی - پژوهشی در گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی، راس ساعت 12 روز یک شنبه 29/06/1394 آقای دکتر دردی قوجق سخنرانی خود را با موضوع بکارگیری روش های hi-Teeh (انکپسوله کردن سلول ها به منظور حفاظت از سلول ها در مراحل مختلف انتقال- اثرات هم کشتی سلول ها برای افزایش طول عمر و بهبود عملکرد سلول ها) ارائه خواهند کرد. به گفته خانم عباسی کارشناس گروه فوق ، این سخنرانی در اتاق کنفرانس بخش بیوشیمی - بیوفیزیک دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی