انتصاب آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی بعنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی  بعنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در پی انتزاع دو گروه بیوشیمی بالینی و فیزیک پزشکی که قبل از این بعنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه مشغول فعالیت بود، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 16/06/1394 به مدت دوسال به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب