انتصاب آقای دکتر داوود صبور بعنوان سرپرست گروه ژنتیک

انتصاب آقای دکتر داوود صبور بعنوان سرپرست گروه ژنتیک

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر داوود صبوراستادیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی، از تاریخ 23/10/1394 به مدت دوسال به عنوان سرپرست گروه آموزشی ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب