ابقای جناب آقای دکتر یداله پور بعنوان مدیر گروه آموزش عمومی دانشگاه

ابقای جناب آقای دکتر یداله پور بعنوان مدیر گروه آموزش عمومی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر محمد هادی یداله پور عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزش عمومی دانشگاه ابقاء شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد