انتصاب جناب آقای دکتر یوسف رضا یوسف نیا بعنوان سرپرست گروه آموزشی ارولوژی دانشگاه

انتصاب جناب آقای دکتر یوسف رضا یوسف نیا بعنوان سرپرست گروه آموزشی ارولوژی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر یوسف رضا یوسف نیا عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان سرپرست گروه آموزشی ارولوژی منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد