معرفی جناب آقای دکتر علی ذبیحی بعنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه

معرفی جناب آقای دکتر علی ذبیحی بعنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر علی ذبیحی عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد