ارتقاء سرکار خانم دکتر هاله اخوان نیاکی به رتبه استادی

ارتقاء سرکار خانم دکتر هاله اخوان نیاکی به رتبه استادی

طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، خانم دکتر هاله اخوان نیاکی عضو هیات علمی دانشگاه از دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد