انتصاب آقای دکتر نوین نیک بخش بعنوان مدیر گروه آموزشی جراحی

انتصاب آقای دکتر نوین نیک بخش بعنوان مدیر گروه آموزشی جراحی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر نوین نیک بخش عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزشی جراحی دانشگاه منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد

 


گروه خبر:               تعداد