ارتقاء خانم دکتر محبوبه فرامرزی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء خانم دکتر محبوبه فرامرزی به مرتبه دانشیاری

طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، خانم دکتر محبوبه فرامرزی عضو هیات علمی دانشگاه از استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد