ارتقاء خانم دکتر پروین سجادی به مرتبه استادیاری

ارتقاء خانم دکتر پروین سجادی به مرتبه استادیاری

طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، خانم دکتر پروین سجادی عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد