آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی وپیش کارورزی

آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی وپیش کارورزی

با عنایت به برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی وپیش کارورزی که در روز پنجشنبه مورخ96/6/02  در سالن امتحان دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد، لازم است دانشجویان شرکت کننده،جهت دریافت کارت ورود به جلسه راس ساعت 7:30 صبح همانروز، با حضور در محل برگزاری  آزمون (دانشکده پیراپزشکی)،  اقدام نمایند.

 


گروه خبر:               تعداد