ابقای آقای دکتر محمود برادران بعنوان سرپرست گروه آموزشی فارماکولوژی دانشگاه

ابقای آقای دکتر محمود برادران بعنوان سرپرست  گروه آموزشی فارماکولوژی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر محمود برادران عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان سرپرست گروه آموزشی فارماکولوژی دانشگاه ابقاء شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد

 


گروه خبر:               تعداد