ابقای آقای دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی بعنوان سرپرست گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه

ابقای آقای دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی بعنوان سرپرست  گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر سیدمختار اسماعیل نژاد گنجی عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان سرپرست گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه ابقاء شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد

 


گروه خبر:               تعداد