کمیته نظارت بر آزمون پایان ترم

معاون آموزشی علوم پایه

مسئول آموزش دانشکده پزشکی

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مسئول آموزش پرستاری و مامایی

مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدیر گروه آموزشی پرستاری

مدیر گروه آموزشی مامایی

یکی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

مدیر EDO

 

 

شورای آموزشی علوم پایه

دبیر شورا : خانم دلیلی . شماره تماس 32192034 داخلی 441

معاون آموزشی علوم پایه

مسئول آموزش دانشکده پزشکی

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مسئول آموزش پرستاری و مامایی

مدیران وقت گروه های آموزشی علوم پایه

 

صورتجلسات

 
>