صورت جلسات                                                               
 جلسات شورای آموزشی علوم پایه جلسات پیشرفت تحصیلی دانشکده
  
  * جلسه مورخ 6 بهمن 95 * جلسه مورخ 23 آبان 95
 * جلسه مورخ 20 بهمن 95 * جلسه مورخ 17 آذر 95
 * جلسه مورخ 11 اسفند 95 * جلسه مورخ 24 بهمن 95
 * جلسه مورخ 30 فروردین 96 
  
  
  
 


 
>