مسئول آموزش : خانم فرهادی  تلفن: 32190618  داخلی 276  

   رشته پرستاری                              رشته مامایی       

 

  مدل ارائه دروس کارشناسی پرستاری مدل ارائه دروس کارشناسی مامایی 
  مشخصات کلی و سرفصل دروس                                               مشخصات کلی و سرفصل دروس            
  برنامه کلاس ها برنامه کلاس ها 
  برنامه امتحانات برنامه امتحانات 
  برنامه کارآموزی برنامه کارآموزی 
     
آیین نامه ها
 
>