گروه های بالینی 

    

 گروهای علوم پایه

 * ارتوپدی 

  *ایمنی شناسی             
 * ارولوژی  *آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 *اطفال  *آموزش عمومی
 *بیهوشی  *بیوشیمی-بیوفیزیک
 *پاتولوژی  *پرستاری
 *پوست  *پزشکی اجتماعی
 *جراحی  *تشریح
 *چشم  *زبان
 *داخلی  *فارماکولوژی
 *رادیولوژی  *قارچ و انگل شناسی
 *روانپزشکی  *مامایی
 *زنان و زایمان  *فیزیولوژی
 *عفونی  *معارف
 *قلب و عروق  *میکروب شناسی
 *گوش،حلق،بینی  *بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی)
   
   
 

>