مسئول واحد پزشکی عمومی : خانم بیکایی

تلفن 32208219  داخلی 414

مسئول واحد تحصیلات تکمیلی : خانم صالحی

تلفن 32208219  داخلی 414

* مراحل تصویب پروپوزال در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی

* فرم خام انتخاب پایان نامه

* فرم خام طرح تحقیقاتی

* شیوه نامه نگارش پروپوزال

موارد لازم جهت انجام دفاع و بعد آن

* راهنمای نگارش پایان نامه

* فرم اصالت پایان نامه

* فرم گزارش پیشرفت کار

*فرم خام صورتجلسه پیش دفاع

* چک لیست ارزیابی ساختاری پایان نامه

* آیین نامه وزارت خانه ای

* عناوین پایان نامه های مصوب پزشکی عمومی سال 1396

* عناوین پایان نامه های مصوب پزشکی عمومی سال 1395

* عناوین پایان نامه های مصوب پزشکی عمومی از سال 1388 تا پایان سال 1394

* عناوین پایان نامه های دفاع شده پزشکی عمومی سال 1396

* عناوین پایان نامه های دفاع شده پزشکی عمومی سال 1395

* عناوین پایان نامه های دفاع شده پزشکی عمومی از سال 1389 تا پایان سال 1394

* عناوین پایان نامه های دفاع شده پزشکی عمومی سال 1386

* فایل های الکترونیک چکیده پایان نامه های پزشکی عمومی از سال 1380 الی 1390

* عناوین پایان نامه های تخصصی و فوق تخصصی از سال 1390 تا پایان سال 1393

* عناوین پایان نامه های دکتری تخصصی 1392

* عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1396

* عناوین پایان نامه های دفاع شده مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1397

 

 

 
>