مسئول آموزش : خانم شعبانی   تلفن داخلی 263                                  
آیین نامه های آموزشی 
         * کارشناسی ارشد 
         * دکتری تخصصی 
             * دکتری پژوهشی 
 دکترای پژوهشی 
        * باروری و ناباروری 
        * بیماری های اطفال 
            * سلولی و مولکولی 
            * بیماری های عفونی 
            * عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
 کارشناسی ارشد 

        * بیوشیمی بالینی

 

        * ژنتیک انسانی

 

        *پرستاری نوزادان (NICU)

 

        * رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 

        * سلامت سالمندان

 

        * تشریح

 

        * میکروب شناسی

 

        * ایمنی شناسی

 
         - کوریکولوم ها 
 کوریکلوم ها 
 تقویم نیمسال 

>