عكس

 
            
    

  نام و نام خانوادگي:

 دكتر عمادالدین موعودی

   سمت:

معاون آموزش بالینی

 تخصص:

(دکتری تخصصی ارولوژی)

  شماره تماس:

 32199936- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  429               

 پست الکترونیکی:

 
>