عكس

 
                 
     

  نام و نام خانوادگي:

 علی باباجانیان

   سمت:

عامل مالی دانشکده پزشکی

   تحصیلات:

کارشناسی ارشد حسابداری

  شماره تماس:

32195139- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  230

 
 
>