عكس

 

    

 

 

      

  نام و نام خانوادگي:

 دكتر فرزین صادقی

   سمت:

مدیر EDO

 تخصص:

دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی

  شماره تماس:

 32199936- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  408

 پست الکترونیکی:

sadeghifarzin6@gmail.com

>