اطلاعیه ها و اخبار EDO 
اطلاعیه ها
  
  
  
اخبار

 برگزاری آزمون صلاحیت بالینی         

  اولین آزمون صلاحیت بالینی پاین دوره کارورزی ساعت 9 الی 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/11/21 در مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی بابل برگزار گردید. آزمون فوق به صورت OSCE با مولاژ، بیمار نما و رایانه بیس در 18 دستگاه شامل داخلی و اطفال هرکدام 3 ایستگاه ، زنان و جراحی هرکدام 2 ایستگاه ، عفونی، قلب ، ارتوپدی ، پوست ، روانپزشکی ، ارولوژی ، گوش و حلق و بینی و نرولوژی هر کدام 1 ایستگاه با زمان هر ایستگاه 5 دقیقه اجرا گردید.          

 
>