شرح وظائف دفتر توسعه آموزش (EDO) در دانشكده پزشکی

برنامه ريزي آموزشي :1- پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده2-  نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده3-  همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه4- همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي5- مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي6- نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan7-  مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان8- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها9- همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی10- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس Skill Lab11- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه12-  برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزیارزشيابي :1-  انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید2-  نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء3-  هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی )4-  ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا5-  کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی)6- همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC7- ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی8- ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDCپژوهش در آموزش :1- همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي2- ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش3- تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشیآموزش و توانمند سازي اساتيد :1- تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی2- همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی3- ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام4- تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزشیهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی5- همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی 
 
>