مسئول اداره آموزش تحصیلات تکمیلی:

           سرکار خانم شعبانی                                  

 تلفن: مستقیم 32208233

       داخلی 263                           

  
*  بیهوشی* ارتوپدی
*  قلب و عروق (1)* آسیب شناسی (1)
*  قلب و عروق (2)* آسیب شناسی (2)
* زنان و زایمان* کودکان
* بیماری های عفونی و گرمسیری* روانپزشکی
* بیماری های داخلی* جراحی عمومی
* رادیولوژی 
>