مسئول واحد : خانم ثمری . شماره تلفن 32199936  داخلی 248

 

 

آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی  1390

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی (1)

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی (2)

آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیات علمی

آیین نامه اداری ، استخدامی اعضاء هیات علمی

 

 

آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی  1395

آیین نامه ارتقاء مصوب 1394

شیوه نامه

فرم ارتقاء اعضا هیئت علمی

گردش کاری پرونده ارتقاء

 

 

 

فرم ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی

 

گردش کاری فرم ترفیع سالیانه

دستورالعمل ترفیع سالیانه و تعیین رکورد علمی

فرم ترفیع سالیانه اعضای محترم هیات علمی

فرم ترفیع سالیانه مدیران محترم گروه

فرم شناسنامه مقالات

فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی پژوهشی

 
>