عكس

 

              

        

  نام و نام خانوادگي:

 دكتر ناصر جان محمدی

   سمت:

 رئیس دانشكده

 تخصص:

(متخصص  ارتوپدی )

  شماره تماس:

32199936- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  429               

 پست الکترونیکی:

n.janmohammadi@mubabol.ac.ir

 
 
>