نام و نام خانوادگی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

سمت

رئیس دانشکده پزشکی

تخصص

دکترای آناتومی  جنین شناسی

رتبه علمی

استاد

شماره تماس

011-32199936

دورنگار

011-32199936

شماره داخلی

429

پست الکترونیکی

alijorsara@yahoo.com

 
 
>