نام و نام خانوادگی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

سمت

رئیس دانشکده پزشکی

تخصص

دکترای آناتومی  جنین شناسی

رتبه علمی

استاد

شماره تماس

011-32199936

دورنگار

011-32199936

شماره داخلی

429

پست الکترونیکی

alijorsara@yahoo.com

 
 شرح وظایف :
      - نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

-    ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

  -  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

  - ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

  - پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  -نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

-  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

-  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

-  شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>