تصویر

نام و نام خانوادگی

دکتر ابراهیم  ذبیحی نیشابوری

 

سمت

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تخصص

دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی

رتبه علمی

دانشیار

شماره تماس

011-32199936

دورنگار

011-32199936

شماره داخلی

429

پست الکترونیکی

e.zabihi@mubabol.ac.ir

 
 

شرح وظایف :

  1 تدوین و نظارت بر حسن اجرای نقشه استراتژیک پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه

  2- تدوین آیین نامه ها و مقررات پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه و وزارت متبوع

  3- مشارکت فعال در سیاستگزاری های پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت در جلسات شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

  4- تسهیل در امور پژوهشی با استفاده از وضع آیین نامه های جدید

  5- برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی

  6- تدوین  شیوه نامه ی ثبت واحد پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع و ارایه رساله تحقیقاتی دانشجویان مقاطع مختلف

  7- بررسی و تصویب پیشنهادیه طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی، پایان نامه دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده

  8- برگزاری جلسات ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی و ابلاغ ترفیع و یا رکود آنان

 9-  تشکیل و برگزاری جلسات کمیته منتخب ارتقائ اعضای هیئت علمی دانشکده و انعکاس نتیجه به هیات ممیزه دانشگاه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>