عكس

 
      
                

  نام و نام خانوادگي:

 دكتر هادی پارسیان

   سمت:

 معاون پژوهشی

 تخصص:

(Ph.D بیوشیمی بالینی)

  شماره تماس:

32199936- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

206                    

 پست الکترونیکی:

 h.parsian@mubabol.ac.ir
 
 
>