تصویر

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی رجب نیا

 


سمت

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تخصص

دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی

رتبه علمی

دانشیار

شماره تماس

011-32199936

دورنگار

011-32199936

شماره داخلی

429

پست الکترونیکی

ramazan69@yahoo.com

 
 
>