عكس

 

   

  نام و نام خانوادگي:

 رحمان باباپور درزی

   سمت:

کارشناس EDO

 تخصص:

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

  شماره تماس:

 32199936- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  408

 پست الکترونیکی:

r.babapour52@gmail.com

 

 

 
 
>