عكس

 
            
          

  نام و نام خانوادگي:

 محمدرضا صالحی

   سمت:

 مدیر امور عمومی دانشکده پزشکی

   تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت

  شماره تماس:

32194037- 011

 فکس:

32199936- 011

 شماره داخلی:

  247

 
 
>