آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد          دکتری تخصصی        دکتری پژوهشی

 

دکتری پژوهشی

باروری و ناباروری

بیماری های اطفال

سلولی و مولکولی

بیماری های عفونی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

دکتری بیوشیمی

برنامه هفتگی       برنامه درسی     برنامه امتحانی

 

کارشناسی ارشد

 

ژنتیک انسانی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

بیوشیمی بالینی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

سلامت سالمندان

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

پرستاری نوزادان

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

سم شناسی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

مشاوره در مامایی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

تشریح

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

میکروب شناسی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

ایمنی شناسی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

آمار و اپیدمیولوژی

برنامه هفتگی

برنامه درسی

برنامه امتحانی

 

کوریکولوم ها

تخصصی

ارشد

دکتری بیوشیمی

 

 

 

>