چشم انداز واحد اساتيد مشاور دانشكده پزشكي
 

1- برنامه ريزي طرح استاد

 2- مشخص كردن اساتيد مشاور دانشكده جهت معرفي به دانشجويان
 3-هماهنگي با اساتيد مشاور و دانشجويان
 4- پيگيري ونظارت بر آيين نامهاي جديد وانتقال به اساتيد مشاور
 5-  ارسال برنامه کلاسی دانشجویان برای اساتید مشاور جهت مشخص کردن ساعات مشاوره
 6-  مشاوره حضوري و یا تلفني به دانشجويان ‌
7-  ایجاد پایگاه اطلاع رسانی استاد مشاور و به روز رسانی آن
8-ایجاد وبلاگ جهت برقراری ارتباط بین دانشجویان و واحد مشاوره
9- جمع آوري و بررسي اظهار نظر اساتيد مشاور
10- ارسال کارنامه تحصیلی دانشجویان به اساتید مشاور
11- مشخص كردن  دانشجویانی که افت تحصیلی دارند و معرفی آنان  به هسته پیشرفت تحصیلی
12- مشخص نمودن دانشجويان استعداد درخشان ومعرفي آنها به دفتر استعداد درخشان
13-اجرای برنامه معرفي اساتيد و دانشجويان در جشن استقبال
14- هماهنگی برای برگزاری کارگاه و جلسات با اساتید مشاور
 15-برگزاری جلسات هسته مشاوره تحصیلی
16-تشکیل شورای آموزشی دانشجویی و انعکاس نظرات به شورای آموزشی دانشکده پزشکی

 

 

 

 
 
 
>