فهرست

ارزش ها و اهداف دانشکده پزشکی

ارزش های حاکم بر دوره آموزش پزشکی عمومی:

1 - گسترش و صیانت از عدالت اجتماعی و پاسداری از کرامات انسانی

2- توسعه فرهنگ تقوی و رعایت اخلاق پزشکی

3- تربیت نیروی انسانی عالم و متعهد به آموزه های دینی و رعایت الزامات فقهی

4- توسعه و تحکیم اصول اخلاق در پژوهش

5-جلب رضایت مشتریان و خدمت گیرندگان

6- به کارگیری افراد شایسته و توانمند

 

اهداف  ختصاصی:

  1- داشتن دانش کافی از عملکرد ارگانهای مختلف بدن برای به کارگیری در تشخیص درمان و ارتقای سلامت بیماران

  2- شناسایی بیماریهای عمومی شایع در مناطق شمال کشور

  3- شناسایی و حل مشکلات بهداشتی جامعه

  4- توانمندی در ارائه آموزش به بیمار، خانواده و جامعه

  5- توانمندی و ارائه پژوهش های اساسی بر اساس معضلات جامعه

 6- رفتار حرفه ای مناسب با افراد تیم سلامت بیماران

7- توسعه و ارتقای آموزش

8- نوآوری و خلاقیت در جهت پاسخگویی نیازهای جامعه

 

اهداف کلی در حيطه پزشکی عمومی:

1- بازنگري رسالت و اهداف دانشكده هر دو سال يك بار

2- تربیت پزشک عمومي توانمند برای ارتقاء سلامت

3- توانمند سازی اساتید و دانشجویان در هدایت تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جامعه

4 - ارائه خدمات بهداشتي و درماني در بيمارستانها

5- مشاركت فعال در آموزش مستمر دانشجويان و اعضاء هيأت علمي

6- ارزشیابی مناسب در برنامه پزشکی عمومی