فهرست

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:   سیده پروین سجادی
سمت:   معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   429
اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهاي آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه هاي اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره هاي تحصیلات تکمیلی؛
برنامه ریزي امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاري واحدهاي ذیربط و نظارت بر حسن اجراي وظایف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه ها و فعالیتهاي آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهاي مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضاي هیأت علمی؛
اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
برنامه ریزي جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
برنامه ریزي آموزشی دانشگاه در راستاي سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
اهتمام به برگزاري دوره هاي توانمندسازي و دانش افزایی؛
ارزیابی و بازنگري محتواي سرفصلها به منظور به روز رسانی، کارآمدي اعضاي هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزشمداري و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛
برنامه ریزي براي ارتقاي مهارتهاي علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع