فهرست

معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:   منوچهر اشرف پور
سمت:   معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی فیزیولوژی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   429
کسب خط مشی و دستورالعملهای کلی در زمینه فعالیتهای اداری و مالی از ریاست مرکز در قلب خط مشی اجرائی دستگاه.
بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی امور اداری و مالی بر اساس نیازمندی ها.
هدایت عملیات و برنامه های اداری و مالی از طریق اعمال نظارت و ارائه راهنمائی های لازم.
اشتراک مساعی در تنظیم بودجه با ریاست مرکز.
بررسی و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ارائه طریق لازم به واحدهای تحت سرپرستی.
ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی راندمان کار پرسنل.
تشکیل جلسات لازم با واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدها و بخش های مرکز به منظور هماهنگی در پیشرفت امور.
شرکت فعال در جلسات مشورتی و جلسات متشکله در شورای مسئولین مرکز در جهت رفع مشکلات سازمانی، نظارت و پیگیری امور و ارزشیابی آنها تا حصول نتایج.
نظارت و کنترل نحوه هزینه گزاری بر اساس ضوابط و مقررات جاری و بررسی دفاتر و تراز عملیات مرکز.
نظارت، کنترل و امضاء احکام، اسناد مالی و تعهدآور اعم از جاری، عمرانی و ردیفها.
بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی مرکز از طریق کنترل دفاتر و انبارگردانی، حداقل سالی یکبار.
تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری و مالی با توجه به سیاستهای کلی دانشگاه.
شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.