فهرست

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی:   دکتر فرزین صادقی
سمت:   مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO)
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی ویروس شناسی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   408
برنامه ريزي آموزشي :
پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده
نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده
همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه
همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي
مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي
نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan
مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی
توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس Skill Lab
پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی
ارزشيابي :
انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید
نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی)
ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا
کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی)
همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC
ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی
ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده
پژوهش درآموزش :
همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاه
ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش
تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
آموزش و توانمند سازي اساتيد :
تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی
همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی
ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام
تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزشیهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی
همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی