فهرست

کارشناسان گروه اطفال

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

نیلوفر آبادیان

کارشناس پرستاری

 

کارشناس آموزش و دپارتمان

2

فائزه آقاجانپور

کارشناس پرستاری

 

کارشناس آموزش بالینی،EDO و

واحد توسعه تحقیقات بالینی

مدیرداخلی ‏مجله‏ کاسپین کودکان

رابط اعتباربخشی آموزشی بیمارستان

3

ساجده حاجی پور

کارشناس پرستاری

 

کارشناس‏ پژوهش، مرکز تحقیقات و واحد توسعه تحقیقات بالینی

4

فاطمه الماسی

دیپلم کامپیوتر

سمعی بصری، تایپیست