فهرست

طرح درس گروه تئوری اطفال

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی 

دکتر هادی سرخی    

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر احمد تمدنی 

تئوری اطفال

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

دکتر زهرا اکبریان راد 

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر محمد رضا اسماعیلی

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر ایرج محمد زاده

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر حسن محمودی نشلی

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر یداله زاهد پاشا

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر سهیل اوصیاء

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر محمد رضا صالحی عمران

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر عباس هادی پور

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر کاظم بابازاده

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر علی محمدپور میر

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر مسعود کیانی

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی

دکتر موسی احمد پور

تئوری اطفال

تئوری غدد و متابولیسم کودکان     

دکتر مرتضی علیجانپور

تئوری اطفال

پزشکی دوره کارآموزی     

دکتر ساناز مهربانی