فهرست

طرح درس ارتوپدی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

شکستگی های آرنج در اطفال و بالغین

پزشکی

دکتر مسعود بهرامی

پا و مچ پا و بیماریهای آنها     

پزشکی

دکتر رحمت الله جوکار

ارتوپدی کودکان

پزشکی  

دکتر مجید خلیلی زاد 

کمر درد 

پزشکی دکتر مانی فلسفی

تومورهای دستگاه استخوانی عضلانی

پزشکی

دکتر سید مختار اسماعیل نژاد گنجی

شکستگی لگن پزشکی

دکتر سید مرصاد موسوی عبدالهی