فهرست

طرح درس ارولوژی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

علائم بیماریهای ارولوژی و روش آزمایشی

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر اباذر اكبرزاده پاشا

بزرگی خوش خیم پروستات

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر عمادالدین موعودی 

عفونت های مقاربتی در بیماران ارولوژیک

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر حمید شافی