فهرست

طرح درس بیهوشی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

بیهوشی

پزشکی

دکتر پرویز امری

آشنایی مختصر با مفهوم و روشهای بیهوشی 

مامایی

دكتر حکیمه آل رضا امیری 

كارگاه عملي احياي قلبي و ريوي                  

دستياران و دانشجويان پزشكي                      

دكتر ابراهيم عليجانپور

تغذيه در بيماران ICU

كارشناسي هوشبري 88

دكتر ابراهيم عليجانپور

كارگاه عملي احياي قلبي و ريوي

پزشكي

دكتر ابراهيم عليجانپور

مراقبتهاي پس از بيهوشي

كارشناسي هوشبري

دكتر ابراهيم عليجانپور

مراقبت تنفسي در بخش مراقبت ويژه ICU

 كارشناسي هوشبري 89

دكتر ابراهيم عليجانپور