فهرست

طرح درس پاتولوژی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

آسیب شناسی عمومی       

پزشکی

دکتر علیرضا فیروزجاهی

آسیب شناسی  عمومی           

پزشکی  - مقطع علوم پایه                    

دکتر حسین قربانی  

آسیب شناسی  عمومی - تئوری                            

پزشکی                                         

دکتر محمد رعنائی

 پاتولوژی اختصاصی CNS

پزشکی

دکتر سپیده سیادتی

پاتولوژی اختصاصی PNS 

پزشکی

دکتر سپیده سیادتی

پاتولوژی اختصاصی دهان و دستگاه گوارش

پزشکی

دکتر سپیده سیادتی

 پاتولوژی عمومی بیماریهای محیطی و تغذیه ای

پزشکی

دکتر سپیده سیادتی