فهرست

طرح درس جراحی

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

مراقبت از بیماران دچار سوختگی و آپاندیس   

پزشکی

دكتر ابوالحسن علیجانپور

 انواع شوك  و درمان آن

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی                   

دكتر علی اصغر درزی

 آب و الكتروليت در جراحي

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر امیر سرایی

بیماریهای پستان و طحال پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی      

دكتر نازیلا فرنوش

بيماري كيسه صفرا و سيستم صفراوي

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر بهاره محتشم

بیماریهای سوختگی پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر بابک معتقدی

تغذيه در بيماران جراحي

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر رامین نصرتی

بیماری های مری

پزشکی دوره کارآموزی

دكتر نوين نيك بخش

تئوری اطفال

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی دکتر سهیل اوصیاء

بیماریهای معده

پزشکی دکتر علی زاهدیان

بیماریهای عروق محیطی ، ورید ، لنف

پزشکی دکتر مریم شامخی

تئوری اطفال

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دکتر عباس هادیپور

مولتيپل تروما

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر سيد رضا هاشمي

پانكراتيت

پزشکی دوره فیزیوپاتولوژی

دكتر عبدالرحیم قلي زاده پاشا