فهرست

طرح درس گروه زنان

عنوان درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی استاد

   بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی

دکتر شهلا یزدانی

 بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی                 

دکتر زهرا بصیرت

 بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی

دکتر شهناز برات

 بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی      

دکتر صدیقه اسماعیل زاده

 بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی

دکتر مریم جوادیان

 بیماریهای زنان و زایمان

پزشکی

دکتر زینت السادات بوذری